GS. TSKH. NGND Bành Tiến Long (Chủ tịch Hội VASE)

Chủ tịch Hội nghiên cứu và biên tập công trình Khoa học Công nghệ Việt Nam (VASE)

THÔNG TIN CHUNG

– Họ và tên: Bành Tiến Long

What are the benefits of Ginseng generic bodybuilding / fitness boutique franchise – bsa shop.– Học hàm, học vị: GS. TSKH. NGND

– Năm sinh: 25-5-1949

– Giới tính: Nam

Số công trình khoa học đã công bố trên các tạp chí khoa học khoảng hơn 200 bài:

- Hơn 100 bài đăng ở các tạp chí quốc tế;

- Hơn 100 bài đăng ở tạp chí trong nước;

Số công trình khoa học đã công bố trên các tạp chí khoa học trong 5 năm (2014-2019):

- 51 bài đăng ở tạp chí ISI và Scopus;

- 35 bài đăng ở tạp chí trong nước;

 
TT Tên các công trình ISI và Scopus Thời gian  Chỉ số IF
1 A Study on material modeling to Predict Spring-back in V-Bending of AZ31 Magnesium Alloy Sheet at Various Temperatures; Nguyen Duc-Toan, Yang Seung-Han, Banh Tien-Long, Jung Dong-Won, Kim Young-Suk; The International Journal of Advanced Manufacturing Technology 62 (5-8), 551-562, 2012 http://link.springer.com/article/10.1007/s00170-011-3828-y 2012 1.458
2 A Modification of Johnson-Cook Model to Predict Stress-Strain Curves of Boron Steel Sheets in Elevated and Cooling Temperatures; Nguyen Duc-Toan, Banh Tien-Long, Yang Seung-Han, Jung Dong-Won, Kim Young-Suk; High Temperature Materials and Processes, Vol. 31 (2012), pp. 37–45, 2012 http://www.degruyter.com/view/j/htmp.2012.31.issue-1/htmp.2011.127/htmp.2011.127.xml 2012 0.353
3 Formability improvement and blank shape definition for deep drawing of cylindrical cup with complex curve profile from SPCC sheets using FEM; Duc-Toan Nguyen, Duy-Khoe Dinh, Hong-Minh Thi Nguyen, Tien-Long Banh, Young-Suk Kim; Journal of Central South University (ISSN: 2095-2899) January 2014, Volume 21, Issue 1, pp 27-34; http://link.springer.com/article/10.1007/s11771-014-1911-x 2014 0.520
4 Optimization of PMEDM process parameter for maximizing material removal rate by Taguchi’s method; Banh Tien Long, Nguyen Huu Phan, Ngo Cuong, Vijaykumar S. Jatti.The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, pp 1-11, First online: 14 March 2016 ;http://link.springer.com/article/10.1007/s00170-016-8586-4 2016 1.458
5 Simulation and experimental studies to verify the effect of cutting parameters on chip shrinkage coefficient and cutting forces in machining of A6061 aluminum alloy Advances in Mechanical Engineering Thi-Hoa Pham, Thi-Bich Mac, Van-Canh Tong, Tien-Long Banh, Duc-Toan Nguyen; http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1687814016673297 2016 0.848

 

6 Surface quality analysis of die steels in powder-mixed electrical discharge machining using titan powder in fine machining Advances in Mechanical Engineering; Banh Tien Long, Nguyen Huu Phan, Ngo Cuong, Nguyen DucToan; http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1687814016657732 2016  0.848
7 A study on the cutting force and chip shrinkage coefficient in high-speed milling of A6061 aluminum alloy. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology Pham Thi-Hoa, Mac Thi-Bich, Tong Van-Canh, Banh Tien-Long, Nguyen Duc-Toan; Impact factor (2018): 2.601 2018 2.601
8 Characteristics optimization of powder mixed electric discharge machining using titanium powder for die steel materials http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0954408917693661; 2/14/2017 Article first published online: February 14, 2017; Tien-Long Banh, Huu-Phan Nguyen, Cuong Ngo, Duc-Toan Nguyen 2017  0.412
9 Die steel surface layer quality improvement in titanium μ-powder mixed die sinking electrical discharge machining. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology pp 1–15| Cite as Toan Duc Nguyen, Phan Huu Nguyen , Long Tien Banh 2018 2.601
10 Cutting Force Model for Thermal-Assisted Machining of Tool Steel Based on the Taguchi Method. Metals — Open Access Journal; Mac Thi-Bich, Dinh Van-Chien, Banh Tien-Long, Nguyen Duc-Toan 1,* ; Metals — Open Access Journal ;Metals (ISSN 2075-4701; CODEN: MBSEC7) is an international peer-reviewed open access journal published monthly online by MDPI. 2019 1.704
11 Optimization of Replaced Grinding Wheel Diameter for Minimum Grinding Cost in Internal Grinding. Thi-Hong Tran, Xuan-Hung Le, Quoc-Tuan Nguyen, Hong-Ky Le, Tien-Dung Hoang, Anh-Tung Luu, Tien-Long Banhand Ngoc-Pi Vu;Applied Sciences, 9(7); March, 2019, pp. 1363. SCIE 2019 1.704
12 Optimization of Replaced Grinding Wheel Diameter for Surface Grinding Based on a Cost Analysis; Thi-Hong Tran, Anh-Tung Luu, Quoc-Tuan Nguyen,Hong-Ky Le, Anh-Tuan Nguyen, Tien-Dung Hoang,Xuan-Hung Le, Tien-Long Banh and Ngoc-Pi Vu. ;Metals 2019, 9(4), 448; SCIE;  https://doi.org/10.3390/met9040448 (registering DOI) - Metals. Open Access Journal 2019 1.704
13 A Modified Johnson‐Cook Model for Sheet Metal Forming at Elevated Temperatures and Its Application for Cooled Stress‐Strain Curve and Spring‐Back Prediction. AIP Conference Proceedings; Nguyen Duc‐Toan, Banh Tien‐Long, Kim Young‐Suk, Jung Dong‐Won 2011 Scopus
14 Determination of Optimal Exchanged Grinding Wheel Diameter when Internally Grinding Alloy Tool Steel 9CrSi. Le Xuan Hung, Vu Ngoc Pi, Luu Anh Tung, Hoang Xuan Tu,  Gong Jun and BanhTien Long, IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 417 (2018) 012026, 5th International Conference on Mechanics and Mechatronics Research (ICMMR 2018), IOP Publishing. Scopus 2018 Scopus
15 A study on cost optimization of internal cylindrical grinding”, International Journal of Mechanical Engineering and Technology (IJMET), Volume 10, Issue 1, January 2019, pp. 414 – 423. Scopus ;Le Xuan Hung, Vu Thi Lien, Luu Anh Tung, Vu Ngoc Pi, Le Hong Ky, Tran Thi Hong, Hoang Tien Dung, Banh Tien Long 2019 Scopus
16  A Study on Coolant Parameters in Internal Grinding of 9CrSi Steel”, 7th International Conference on Material Science and Engineering Technology (ICMSET 2018), Beijing, China October 20-22, 2018, published by Materials Science Forum. Scopus;  Le Xuan Hung, Vu Thi Lien, Vu Ngoc Pi, Banh Tien Long, 2018 Scopus
17 Multi-objective Optimization of Dressing Parameters of Internal Cylindrical Grinding for 9CrSi Aloy Steel Using Taguchi Method and Grey Relational Analysis”, 9th International Conference on Materials Processing and Characterization, 8th – 10th March 2019,  Materials Today: Proceedings, Available online at www.sciencedirect.com. Scopus ;Le Xuan Hung, Vu Ngoc Pi, Tran Thi Hong, Le Hong Ky, Vu Thi Lien, Luu Anh Tung, Banh Tien Long 2019 Scopus
18 A study on calculation of optimum exchanged grinding wheel diameter when internal grinding, 9th International Conference on Materials Processing and Characterization, 8th – 10th March 2019,  Materials Today: Proceedings, Available online at www.sciencedirect.com. Scopus (Chấp nhận đăng); Le Xuan Hung, Tran Thi Hong, Le Hong Ky, Nguyen Quoc Tuan, Luu Anh Tung, Banh Tien Long, Vu Ngoc Pi, 2019 Scopus
........

Đại học

Hệ đào tạo: Đai học- Kỹ sư

Nơi đào tạo: Trường ĐH Tổng hợp Kỹ thuật Liberec- Tiệp Khắc

Ngành học: Cơ khí Chế tạo máy

Nước đào tạo: Tiệp Khắc, Năm tốt nghiệp: 1973

Sau đại học

Bằng Tiến sĩ (PTS KHKT) chuyên ngành: Cơ khí Chế tạo máy, Năm cấp bằng: 1977

Nơi đào tạo: Trường ĐH Tổng hợp Kỹ thuật Liberec- Tiệp Khắc (VSST- TU Liberec

Bằng Tiến sĩ khoa học: chuyên ngành: Cơ khí Chế tạo máy, Năm cấp bằng: 1991

Nơi đào tạo: Trường ĐH Kỹ thuât, CVUT, Praha, Tiệp Khắc

Đào tạo, bồi dưỡng khác

Thời gian Địa điểm Chứng chỉ/Chứng nhận
1982-1985 ĐHBK Hà Nội Tiếng Pháp, trình độ A,B,C
1968-1972; 1985-1987 Tiệp Khắc; ĐHBK Hà Nội Tiếng Anh, trình độ B,C,D
   8-9/1998 Swinburne University of Technology Tiếng chương trình Anh nâng cao
  1982-1985 Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh  Lý luận chính trị cao cấp
       1996 Học viện Quản lý giáo dục  Bồi dưỡng quản lý cán bộ công chức nhà nước
   4-7/ 1996 Học viện Quản lý giáo dục Bồi dưỡng quản lý hành chính nhà nước
       1997 Học viện Quản lý giáo dục Giáo dục học đại học
       1997 Rajamangala Íntitute of Technology  ME Thailand  Kế hoạch hóa hệ thống  đa kỹ thuật
 1. Hướng dẫn NCS:
 2. - Cả quá trình đã và đang hướng dẫn 23 Nghiên cứu sinh, trong đó có:.
 3. +  17 Nghiên cứu sinh đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ.
 4. +  Hiện nay đang hướng dẫn 5 NCS;
 5. - Trong 5 năm gần đây có 5 NCS bảo vệ thành công;
 6. - 2 NCS đang chuẩn bị bảo vệ cấp Trường.
STT Họ và tên NCS Đề tài luận án Cơ sở đào tạo Thời gian đào tạo Vai trò hướng dẫn
1 Bùi Quý Lực Tạo hình bánh răng côn xoắn ĐHBK HN 1995-1998

Đã bảo vệ thành công

Hướng dẫn chính
2 Lê Thanh Sơn Công nghệ gia công bánh răng côn xoắn ĐHBK HN 1995-2000

Đã bảo vệ

Hướng dẫn chính
3 Phan Quang Thế  Cơ sở vật lý khi cắt dụng cụ phun phủ ĐHBK HN 1999-2002

Đã bảo vệ

Hướng dẫn chính
4 Hoàng Vĩnh Sinh Gia công bằng cắt dây tia lửa điện ĐHBK HN 1999-2002

Đã bảo vệ

Hướng dẫn chính
5 Nguyễn Thị Phương Mai Phun phủ dụng cụ, chi tiết máy bằng PVD ĐHBK HN 1999-2002

Đã bảo vệ

Hướng dẫn chính
6 Nguyễn Văn Hùng Gia công khuôn mẫu bằng xung tia lửa điện ĐHBK HN 1999-2004

Đã bảo vệ

Hướng dẫn chính
7 Trần Xuân Thái  Nghiên cứu quỹ đạo đường dụng cụ trên máy CNC ĐHBK HN 2000-2003

Đã bảo vệ

Hướng dẫn chính
8 Nguyễn Đình Mãn Nghiên cứu các thông số công nghệ xung tia lửa điện khi gia công chi tiết động cơ diezel ĐHBK HN 2001-2004

Đã bảo vệ

Hướng dẫn chính
9 Nguyễn Thị Phương Giang  Nghiên cứu công nghệ chế tạo đá mài cao tốc sản xuất tại Việt Nam ĐHBK HN 2005-2009

Đã bảo vệ

Hướng dẫn chính
10  Bùi Ngọc Tuyên  Nghiên cứu công nghệ tạo mẫu nhanh và kỹ thuật ngược ĐHBK HN 2005-2009

Đã bảo vệ

Hướng dẫn chính
11 Phan Văn Hiếu  Nghiên cứu miền ổn định máy điều khiển CNC ĐHBK HN 2008-2012

Đã bảo vệ

Hướng dẫn chính
12 Nguyễn Thanh Tú  Nghiên cứu trục vít cykloid trong động cơ bơm dầu ĐHBK HN 2010-2014

Đã bảo vệ

Hướng dẫn chính
13 Hoàng  Long  Nghiên cứu công nghệ phản chuyển 2D sang 3D trong cơ khí ĐHBK HN 2011-2015

Đã bảo vệ 3/2016

Hướng dẫn chính
14 Trần Mạnh Hà  Tạo hình cánh bơm bằng công nghệ kỹ thuật ngước ĐHBK HN 2011-2015

Đã bảo vệ 11/2015

Hướng dẫn chính
15 Nguyễn Quang Hưng Nghiên cứu robot đa cơ cấu ĐHBK HN 2011-2015 Hướng dẫn 2
16 Nguyễn Hữu Phấn  Chất lượng  bề mặt khuôn dập gia công bằng xung tia lửa điện Đại  học Thái Nguyên 2012-2016

Đã bảo vệ 4/2026

Hướng dẫn chính
17 Lê Xuân Hưng Nghiên cứu xây dựng tính toán công thức chế độ cắt cho mài phẳng Đại học Kỹ thuật Công nghiệp-

Đại  học Thái Nguyên

2013-2017

Đã bảo vệ cấp Cơ sở

Hướng dẫn 2
18 Lưu Anh Tùng Nghiên cứu xây dựng tính toán  chế độ cắt tối ưu cho mài tròn trong Đại học Kỹ thuật Công nghiệp-

Đại  học Thái Nguyên

2014-2018 Hướng dẫn 2
 19 Nguyễn Hữu Quang Tạo hình theo thời gian thực bề mặt chi tiêt ĐHBK Hà Nội 2014-2017

Đã bảo vệ thành công

Hướng dẫn Chính
20 Lê Quang Dũng Điều khiển dòng phun khi giia công EDM ĐHSP Kỹ thuật Hưng Yên 2016-2020 Hướng dẫn chính
21 Mạc Thị Bích Gia công hỗ trợ nhiệt bằng nung cao tần ĐHSP Kỹ thuật Hưng Yên 2015-2019

Đã bảo vệ cấp Cơ sở; đang chờ bảo vệ cấp Trường

Hướng dẫn 2
22 Bùi Văn Biên Quét bề mặt tạo hình và điều khiển thông số công nghệ bằng thiết bị Kinex ĐH Hải Phòng 2016-2019 Hướng dẫn chính
23 Nguyễn Thế Thạnh Dập tấm thép hợp kim hỗ trợ gia nhiệt ĐHSP Kỹ thuật Hưng Yên 2016-2019 Hướng dẫn 2
 1. Gia công vật liệu và Dụng cụ công nghiêp
 2. Cơ điện tử, tự động hóa
 3. Máy móc, thiết bị trong cơ khí chế tạo máy
 4. Công nghệ CAD/CAM/CNC, CAE, Reverse Engineering (kỹ thuật ngược); Rapid prototyping (tạo mẫu nhanh).
 5. Tạo hình bề mặt, tuổi bền tuổi thọ dụng cụ cắt, dụng cụ cắt cao tốc; gia công cao tốc: mài, phay.
 6. Gia công tiên tiến, Gia công EDM, gia công  bằng  Lazer, gia công bằng tia nước.
 7.  Công nghệ xử lý bề mặt dụng cụ, chi tiết máy bằng phun phủ PVD, CVD.
 8. Động lực học và độ ổn định quá trình cắt. Tối ưu hóa quá trình gia công.
 9. Và một số lĩnh vực khác

Số sách chuyên khảo và giáo trình đã xuất bản: Tổng số sách- 22 cuốn

Trong đó:
- 5 năm gần đây: 6
- Do Nhà xuất bản nước ngoài, Nhà xuất bản cấp Quốc gia, Bộ và tương đương xuất bản: 19

 1. Toàn bộ số sách và giáo trình đã viết:
TT Tên sách, giáo trình, công trình Nơi xuất bản Thời gian Ghi chú
1. Thiết kế Dụng cụ gia công bánh răng- Tập 1

Bành Tiến Long, Trần Thế Lục, Trịnh Minh Tứ

Nhà Xuất bản Khoa học và Kỹ thuật 1987 Chủ biên
2. Thiết kế Dụng cụ gia công bánh răng- Tập 2

Bành Tiến Long, Trần Thế Lục, Trịnh Minh Tứ

Nhà Xuất bản NXB Khoa học và Kỹ thuật 1987 Chủ biên
3. Từ điển Cơ khí tập 1, A-L

Tập thể tác giả

NXB Khoa học và Kỹ thuật 1986 Viết một phần
4. Từ điển Cơ khí tập 2

Tập thể tác giả

NXB Khoa học và Kỹ thuật 1986 Viết một phần
5. Từ điển Dệt-May Anh Việt

Tập thể tác giả

NXB Khoa học và Kỹ thuật 1996 Viết một phần
6. Tin học Cơ khí ứng dụng

Bành Tiến Long, Hoàng Vĩnh Sinh, Trần Xuân Thái

ĐHBKHN 1997 Chủ biên
7. Công nghệ CAD/CAM CIMATRON

Bành Tiến Long, Hoàng Vĩnh Sinh, Trần Xuân Thái, Trần Văn Nghĩa, Nguyễn Chí Quang

NXB Khoa học và Kỹ thuật 1998 Chủ biên
8. AutoCAD và kỹ thuật lập trình ứng dụng

Bành Tiến Long, Hoàng Vĩnh Sinh, Trần Xuân Thái

NXB Khoa học và Kỹ thuật 1998 Đồng tác giả
9. Nguyên lý gia công vật liệu

Bành Tiến Long, Trần Thế Lục, Trần Sĩ Túy

NXB Khoa học và Kỹ thuật 2001 Chủ biên
10. Thiết kế Dụng cụ công nghiệp

Bành Tiến Long, Trần Thế Lục, Trịnh Minh Tứ

Nhà xuất bản Giáo dục VN 2001 Chủ biên
11. Nguyên lý gia công vật liệu,

Bành Tiến Long, Trần Tế Lục, Trịnh Minh Tứ

Nhà xuất bản Giáo dục VN 2001 Chủ biên
12. Tạo hình bề mặt và những ứng dụng trọng kỹ thuật

Bành Tiến Long

ĐHBK HN 1998 Chủ biên
13. Vybrane state konstrukce reznych nastroju

Kvapil Robert, Bành Tiến Long

ĐK Kỹ thuật Bratislava Slovakia 1988 Đồng tác giả
14. Tin học Kỹ thuật ứng dụng

Giáo trình cho sinh viên ngành Chế tạo máy các trường đại học kỹ thuật.

Bành Tiến Long, Hoàng Vĩnh Sinh, Trần Xuân Thái

Nhà Xuất bản KHKT, Hà Nội 2005 Đồng tác giả
15. Công nghệ tạo hình các bề mặt dụng cụ

Giáo trình cho sinh viên ngành Chế tạo máy các trường ĐHKT.

Bành Tiến Long, Trần Thế Lục, Trịnh Minh Tứ

Nhà Xuất bản KHKT, Hà Nội 2004 Đồng tác giả
16. Thiết kế Dụng cụ công nghiệp.

Giáo trình co sinh viên Chế tạo máy các trường ĐH Kỹ thuật.

Bành Tiến Long, Trần Thế Lục, Nguyễn Chí Quang

Nhà Xuất bản KHKT, Hà Nội 2005  
17. Lý thuyết tạo hình bề mặt và ứng dụng trong kỹ thuật cơ khí.

Giáo trình cho sinh viên ngành Cơ khí các trường ĐH Kỹ thuật

Bành Tiến Long, Bùi Ngọc Tuyên

Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam 1/2013 Chủ biên
18. Nguyên lý gia công vật liệu.

Giáo trình cho sinh viên ngành Cơ khí các trường ĐH Kỹ thuật

Bành Tiến Long, Trần Sĩ Túy, Trần Thế Lục

Nhà Xuất bản KHKT, Hà Nội 11/2013 Chủ biên
19. Material, Machines and Methods for Sustainable Development.

Applied Mechanics and Materials

Banh Tien Long, Huyungsun Kim, Kozo Ishizaki, Nguyen Duc Toan, Nguyen Thị Hong Minh

Trans Tech

Publications Ltd

Switzeland, Reihardstrasse 18

8008 Zurich

Switzerland

ISBN 978-3-0357-1364-0

2019  
20. Advances in Engineering Research and Application

Lecture Notes in Neworks and Systems 63. Editors: Hamido Fujita, Nguyen Duy Cuong, Ngoc Pi Vu, Tien Long Banh, Hermann Horst Puta

Springer Nature Switzeland AG2019. Gewerbestrasse 11, 6330 Cham. Switzeland

ISBN: 978-3-030-04791-7

2019  
21. ISEPD 2014-International Symposium on Eco-Materials processing and Design

Banh Tien Long, Nguyen Thi Hong Minh, Nguyen Duc Toan

Hanrimwon 13F,20, Toegye-ro 51 gil, Choong-Ku, Seoul 100-310,  Korea 2014  
22. Vietnam 2035- Hướng tới Thịnh vượng, Sáng tạo, Công bằng và Dân chủ- Chương: “Xây dựng năng lực đổi mới sáng tạo quốc gia”.

Các tác giả chính: Bành Tiến Long, Michael Crawford, Lê Đình Tiến, William Maloney

Nhà Xuất bản Hồng Đức, 65 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội;

ISBN: 978-604-948-569-5

2016 Tham gia
 1. 5 năm gần đây: 6
1 Lý thuyết tạo hình bề mặt và ứng dụng trong kỹ thuật cơ khí.

Giáo trình cho sinh viên ngành Cơ khí các trường ĐH Kỹ thuật

Bành Tiến Long, Bùi Ngọc Tuyên

Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam 1/2013 Chủ biên
2 Nguyên lý gia công vật liệu.

Giáo trình cho sinh viên ngành Cơ khí các trường ĐH Kỹ thuật

Bành Tiến Long, Trần Sĩ Túy, Trần Thế Lục

Nhà Xuất bản KHKT, Hà Nội 11/2013 Chủ biên
3 ISEPD 2014-International Symposium on Eco-Materials processing and Design

Banh Tien Long, Nguyen Thi Hong Minh, Nguyen Duc Toan

Hanrimwon 13F,20, Toegye-ro 51 gil, Choong-Ku, Seoul 100-310,  Korea 2014  
4 Vietnam 2035- Hướng tới Thịnh vượng, Sáng tạo, Công bằng và Dân chủ- Chương: “Xây dựng năng lực đổi mới sáng tạo quốc gia”.

Các tác giả chính: Bành Tiến Long, Michael Crawford, Lê Đình Tiến, William Maloney

Nhà Xuất bản Hồng Đức, 65 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội;

ISBN: 978-604-948-569-5

2016 Tham gia
5 Material, Machines and Methods for Sustainable Development.

Applied Mechanics and Materials

Banh Tien Long, Huyungsun Kim, Kozo Ishizaki, Nguyen Duc Toan, Nguyen Thị Hong Minh

Trans Tech

Publications Ltd

Switzeland, Reihardstrasse 18

8008 Zurich

Switzerland

ISBN 978-3-0357-1364-0

2019  
6 Advances in Engineering Research and Application

Lecture Notes in Neworks and Systems 63. Editors: Hamido Fujita, Nguyen Duy Cuong, Ngoc Pi Vu, Tien Long Banh, Hermann Horst Puta

Springer Nature Switzeland AG2019. Gewerbestrasse 11, 6330 Cham. Switzeland

ISBN: 978-3-030-04791-7

2019  

 

Sự kiện

Tin tức Hội nghị MMMS2020

Liên kết

Image Image Image Image Image Image Image Cơ khí Việt Nam

BẰNG KHEN

PHENMA 2019

PHENMA 2019
PHENMA 2019 Album