GS. TS Lê Anh Tuấn (UVTT Hội VASE)

THÔNG TIN CHUNG

– Họ và tên: Lê Anh Tuấn

– Học hàm, học vị: GS. TS

– Năm sinh: 1975

– Giới tính: Nam

Tổng số đã công bố: 92 bài báo tạp chí trong nước và kỷ yếu hội nghị; 27 bài báo tạp chí quốc tế (trong đó có 24 bài báo ISI/Scopus).

Danh mục bài báo khoa học công bố trong 5 năm liền kề với thời điểm được bổ nhiệm thành viên Hội đồng gần đây nhất (tên tác giả, tên công trình, tên tạp chí, năm công bố, chỉ số IF và chỉ số trích dẫn – nếu có):

Quốc tế (giai đoạn 2015-2020):

 1. [1].  Yen-Lien T. Nguyen, Ngoc Dung Bui, Trung-Dung Nghiem, Anh-Tuan Le, “GPS data processing for driving cycle development in Hanoi, Vietnam”, Journal of Engineering Science and Technology, Vol. 15, No. 2 (2020) 1429 – 1440 © School of Engineering, Taylor’s University, ESCI Q2.
 2. [2].  Tuan Nghia Nguyen, Minh Hieu Pham, Tuan Le Anh*, “Spray, combustion, performance and emission characteristics of a common rail diesel engine fueled by fish-oil biodiesel blends”, Fuel, Volume 269, 1 June 2020, 117108, WOS SCIE Q1, IF5.8, rank 10/197 in Energy Engineering and Power Technology.
 3. [3].  Duc Luong Cao, Guang Hong, Anh Tuan Le “Applying chemical heat storage to saving exhaust gas energy in diesel engines: Principle, design and experiment”, Journal of Energy Storage, Volume 28, April 2020, 101311, SCIE Q1, IF 4.17, 26/197.
 4. [4].  Vinh Nguyen Duy, Khanh Nguyen Duc, Doan Nguyen Cong, Hoi Nguyen Xa, Tuan Le Anh, “Experimental study on improving performance and emission characteristics of used motorcycle fueled with ethanol by exhaust gas heating transfer system,” Energy for Sustainable Development , Volume 51, August 2019, Pages 56-62, online 12.6.2019, WOS SCIE 2018/Q2, IF 3.307), 2 citations.
 5. [5].  Trung-Dung Nghiem, Yen-Lien T.Nguyen, Tuan Le Anh, Ngoc-Dung Bui, Huu- Tuyen Pham “Development of the specific emission factors for buses in Hanoi, Vietnam,” Environmental Science and Pollution Research, Online 21.6.2019, Springer Nature, WOS Q2, IF 2.914, 2 citations.
 6. [6].  Anh Tuan Hoang, Xuan Phuong Nguyen, Anh Tuan Le, Minh Tuan Pham, Trung Huan Hoang, Abdel Rahman M. Said Al-Tawaha & Surfa Yondri, “Power generation characteristics of a thermoelectric modules-based power generator assisted by fishbone-shaped fins: Part II – Effects of cooling water parameters” Journal Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects, Published online: 31 May 2019 (WOS SCI, 2018/Q3), 13 citations.
 7. [7].  Anh Tuan Hoang, Viet Dung Tran, Van Huong Dong, Le Anh Tuan, “An experimental analysis on physical properties and spray characteristics of an ultrasound-assisted emulsion of ultra-low-sulphur diesel and Jatropha-based biodiesel,” Journal of Marine Engineering & Technology , Published online: 21 Mar 2019 (Engineering; Ocean Engineering, Scopus, Q3), 12 citations.
 8. [8].  A. T. Hoang, A. T. Le, and V. V. Pham, “A core correlation of spray characteristics, deposit formation, and combustion of a high-speed diesel engine 3 fueled with Jatropha oil and diesel fuel,” Fuel, vol. 244, pp. 159–175, Feb. 2019, WOS SCI Q1, IF2019 = 5.8, rank 10/197 in Energy Engineering and Power Technology, 45 citations.
 1. [9].  A. T. Hoang and A. T. Le, “Trilateral correlation of spray characteristics, combustion parameters, and deposit formation in the injector hole of a diesel engine running on preheated Jatropha oil and fossil diesel fuel,” Biofuel Research Journal, vol. 0, Mar. 2019 (WOS ESCI, Q1), 27 citations.
 2. [10].  K. Nguyen Duc, V. Nguyen Duy, L. Hoang-Dinh, T. Nguyen Viet, and T. Le-Anh, “Performance and emission characteristics of a port fuel injected, spark ignition engine fueled by compressed natural gas,” Sustainable Energy Technologies and Assessments, vol. 31, pp. 383–389, Feb. 2019 (ESCI, Q1), CiteScore 2017 = 3.79, Energy Engineering and Power Technology: 22 of 192, 7 citations.
 3. [11].  Yen-Lien T Nguyen, Trung-Dung Nghiem, Tuan Le Anh, Ngoc Dung Bui, “Development of the Typical Driving Cycle for Buses in Hanoi, Vietnam”, Journal of the Air & Waste Management Association, vol. 69, pp. 423-437, Dec. 2018 (WOS SCI, IF2017 = 1.742, ENVIRONMENTAL SCIENCES: 141 of 242, Q2), 6 citations.
 4. [12].  T. L. Anh, V. N. Duy, H. K. Thi, and H. N. Xa, “Experimental Investigation on Establishing the HCCI Process Fueled by N-Heptane in a Direct Injection Diesel Engine at Different Compression Ratios,” Sustainability, vol. 10, no. 11, p. 3878, Oct. 2018 (WOS SCIE Q2, IF2017 = 2.075, ENVIRONMENTAL SCIENCES: 120 of 214, Q2), 3 citations.
 5. [13].  M. T. Pham, A. T. Hoang, A. T. Le, A. R. M. S. Al-Tawaha, V. H. Dong, and V. V. Le, “Measurement and Prediction of the Density and Viscosity of Biodiesel Blends,” International Journal of Technology, vol. 9, no. 5, p. 1015, Oct. 2018. (Scopus, Q2), 30 citations.
 6. [14].  A. T. Hoang and A. T. Le, “A review on deposit formation in the injector of diesel engines running on biodiesel”, Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects, pp. 1–16, Sep. 2018 (WOS SCI, IF2017 = 0.555, ENERGY & FUELS : 90 of 97, Q4), 63 citations. Thousands of satisfied players clickmiamibeach.com have enjoyed OnlineCasino’s quality gaming.
 7. [15].  Duc-Khanh Nguyen, Anh-Tuan Le, et.la., “A 1-D Numerical Analysis on the Control of HCCI Combustion in a CI Engine through Exhaust Gas Recirculation,” Journal of the Chinese Society of Mechanical Engineers (WOS SCIE, IF2017 = 0.112, Engineering, Mechanical: 126 of 128, Q4), ISSN 0257-9731, vol. 39, no. 2, pp. 179–186, Apr. 2018.
 8. [16].  DucLuongCao,GuangHong,TuanLeAnh,“Preliminarycomparisonofchemical heat storage systems for saving exhaust gas energy in gasoline and diesel engines,” proceedings of the Eleventh Asia-Pacific Conference on Combustion, APCC 2017, conference rank B, Sydney 2017 (Scopus), 1 citation.
 9. [17].  Anh Tuan Hoang Viet Dung Tran, Anh Tuan Le, Van Huong Dong, “Methods of operating the marine engines by ultra-low sulfur fuel to aiming to satisfy 4MARPOL Annex VI”, Advances in Natural and Applied Sciences, ISSN 1995-0772, Vol.11, No.12, pp 34-40, 2017.
 1. [18].  Le Anh T, Reksowardojo I, Wattanavichien K, “Utilization of biofuels in diesel

  engines”, book chapter in Handbook of Biofuels Production: Processes and

  Technologies: Second Edition, Elsevier, 2016, WOS, 3 citations.

 2. [19].  Le Anh Tuan, Nguyen The Luong, Keiichi N. Ishihara, “Low-Temperature Catalytic Performance of Ni-Cu/Al2O3 Catalysts for Gasoline Reforming to Produce Hydrogen Applied in Spark Ignition Engines”, Catalysts, ISSN 2073- 4344; vol. 6, no. 3, p. 45, Mar. 2016. (WOS SCIE, IF2018 = 3.444, CHEMISTRY,

  PHYSICAL: 55 of 147, Q2), 11 citations.

 3. [20].  Pham Huu Truyen, Pham Huu Tuyen, Pham Minh Tuan, Le Anh Tuan, Influence

  of E10, E15 and E20 fuels on performance and emissions of in-used gasoline passenger cars, ASEAN Engineering Journal Part C 4, 33-40, 2015, e-ISSN 2586- 9159, 6 citations.

– Được cấp bằng TS năm 2005, tại Đại học Kỹ thuật Graz, Cộng hòa Áo

– Được phong hàm Giáo sư năm 2017, tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

– Ngành, chuyên ngành khoa học: Cơ khí – Động lực, Động cơ đốt trong

 

STT

Họ và tên

Đề tài luận án

Cơ sở đào tạo

Năm bảo vệ

Vai trò

1

Khương Thị Hà

Nghiên cứu thiết lập chế độ cháy do nén hỗn hợp đồng nhất (HCCI) trong động cơ đốt trong

ĐHBK HN

2017

Chính

2

Nguyễn Tuấn Nghĩa

Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiên liệu sinh học sản xuất tại Việt Nam tới đặc tính và phát thải của động cơ diesel

ĐHBK HN

2015

Chính

3

Cao Văn Tài

Nghiên cứu sự thay đổi tính năng kỹ thuật của động cơ đốt cháy cưỡng bức khi sử dụng hỗn hợp xăng – khí brown

ĐHNT

2015

Chính

4

Hoàng Anh Tuấn

Nghiên cứu cải thiện tính chất nhiên liệu diesel sinh học gốc (biodiesel/bio-oil) sử dụng trên động cơ diesel

ĐHHH VN

2015

Phụ

5

Phạm Hữu Truyền

Nghiên cứu nâng cao tỷ lệ nhiên liệu sinh học bio- etanol sử dụng trên động cơ xăng

ĐHBK HN

2014

Chính

6

Lê Danh Quang

Nghiên cứu ảnh hưởng của phụ gia trong nhiên liệu sinh học đến các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật của động cơ

ĐHBK HN

2014

Phụ

7

Nguyễn Tường Vi

Nghiên cứu sử dụng nhiên liệu LPG làm nhiên liệu thay thế trong các động cơ diesel hiện hành

ĐHBK HN

2014

Phụ

page7image41399808

 • Nhiên liệu thay thế (bio-ethanol, bio-oil, BTL, hyđrô, biodiesel, LPG)
 • Hình thành hỗn hợp và cháy trong động cơ đốt trong
 • Phát triển chu thử nghiệm khí thải và tiêu thụ nhiên liệu (chu trình lái), hệ số phát thải, mô hình và hệ phát thải
 • Các giải pháp nâng cao tính kinh tế nhiên liệu cho động cơ
 • Đo phát thải và các giải pháp giảm phát thải cho động cơ
 • Các phần mềm mô phỏng nâng cao dùng cho động cơ đốt trong và ô tô

a) Tổng số sách đã chủ biên: 01 giáo trình.

b) Danh mục sách chuyên khảo, giáo trình trong 5 năm liền kề với thời điểm được bổ nhiệm thành viên Hội đồng gần đây nhất (tên tác giả, tên sách, nhà xuất bản, năm xuất bản, mã số ISBN, chỉ số trích dẫn).

[1]. Lê Anh Tuấn, et.al. (2017), Nhiên liệu thay thế dùng cho động cơ đốt trong, Nhà xuất bản Bách khoa, ISBN 978-604-95-0790-8, 4 citations.

[2]. R. Luque, J. Campelo, J. H. Clark, et.al. (2016), Handbook of biofuels production: Processes and technologies, second edition; Book chapter 23: Utilization of biofuels in diesel engines (T. Le Anh, I.K.Reksowadojo, K.Wattanavichen), Elsevier (first edition published by Woohead Publishing House in 2010), ISBN 978-0-08-100455- 5, 113 citations.

Sự kiện

Tin tức Hội nghị MMMS2020

Liên kết

Image Image Image Image Image Image Image Cơ khí Việt Nam

BẰNG KHEN

PHENMA 2019

PHENMA 2019
PHENMA 2019 Album