Giới thiệu

Hội nghiên cứu biên tập các công trình khoa học và công nghệ Việt Nam

Vietnam Association of Science Editing

VASE

Hội Nghiên cứu biên tập công trình khoa học và công nghệ Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 602/QĐ-BNV ngày 06/04/2016

– Hội hoạt động trên phạm vi cả nước định hướng quốc tế, trong lĩnh vực nghiên cứu, thẩm định, tư vấn, biên tập các công trình khoa học và công nghệ, dự án khoa học và công nghệ, đề tài khoa học và công nghệ theo đề nghị và yêu cầu của cơ quan nhà nước và các tổ chức xã hội; phản biện các ấn phẩm khoa học và công nghệ, các bài báo khoa học nhằm nâng cao tính học thuật và chất lượng cũng như tổ chức các hội nghị, hội thảo cấp quốc gia, quốc tế nhằm thông tin trao đổi học thuật đồng thời nâng cao chất lượng nghiên cứu của các công trình khoa học và công nghệ Việt Nam.

– Phổ biến, tập huấn kiến thức cho hội viên, hướng dẫn hội viên tuân thủ pháp luật, chế độ, chính sách của Nhà nước và Điều lệ, quy chế, quy định của Hội. Tạo điều kiện cho hội viên nâng cao trình độ nghiệp vụ bằng nhiều hình thức khác nhau (như mở các lớp bồi dưỡng chuyên đề, cấp học bổng tu nghiệp, tổ chức tham quan khảo sát ở trong nước và nước ngoài, trao tặng các giải thưởng biên tập tạp chí học thuật). Tạo điều kiện cho mọi hội viên công tác, học tập, nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ vào các hoạt động kinh tế, sản xuất và đời sống theo quy định của pháp luật.

– Biên tập các bài viết và tạp chí học thuật. Hợp tác với các tổ chức cho việc niêm yết của các tạp chí khoa học trong cơ sở dữ liệu chỉ số quốc tế, xuất bản ấn phẩm các loại về tạp chí khoa học theo quy định của pháp luật; tổ chức thông tin khoa học kỹ thuật về tạp chí khoa học; phổ biến rộng rãi kiến thức cơ bản, các thành tựu, công trình nghiên cứu trong nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ cho hội viên và mọi người theo quy định của pháp luật.

-Liên hệ với các hội và các tổ chức biên tập tạp chí học thuật ở nước ngoài để đẩy mạnh hợp tác quốc tế về biên tập tạp chí học thuật, tạo điều kiện cho hội viên gặp gỡ, trao đổi và hợp tác với các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực biên tập tạp chí học thuật ở các nước và các tổ chức quốc tế theo quy định của pháp luật. Tập hợp, khuyến khích và động viên người Việt Nam ở nước ngoài tham gia các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng và sản xuất, kinh doanh, dịch vụ về biên tập tạp chí học thuật ở trong nước phù hợp với quy định của pháp luật.

– Tham gia các hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội các dự án, công trình, đề tài nghiên cứu trong lĩnh vực biên tập tạp chí học thuật theo đề nghị và yêu cầu của cơ quan nhà nước và các tổ chức xã hội.

– Thúc đẩy quan hệ đối tác dự án giữa các cộng đồng biên tập tạp chí khoa học, bắt đầu các dự án khác cần thiết cho sự phát triển của các tạp chí khoa học.

Logo Hội VASE

 

Sự kiện

Tin tức Hội nghị MMMS2020

Liên kết

Image Image Image Image Image Image Image Cơ khí Việt Nam

BẰNG KHEN

PHENMA 2019

PHENMA 2019
PHENMA 2019 Album