CASE 2017

The 4th Asian Science Editors’ Conference and Workshop 2017 Registration

Thời gian/ Date: 2017.07.06 ~ 2017.07.07.

Địa điểm/ Venue: Ho Chi Minh City University of Agriculture and Forestry, Ho Chi Minh City, Vietnam

JavaScript không được bật trong trình duyệt của bạn, vì vậy không thể mở tệp này. Hãy bật và tải lại.

Asian Science Editors’ Conference and Workshop 2017 Registration
ĐĂNG KÝ THAM DỰ HỘI NGHỊ BIÊN TẬP VIÊN CHÂU Á 2017
Đăng nhập vào Google để lưu tiến trình của bạn. Tìm hiểu thêm
*Bắt buộc
1) Quốc tịch/ Nationality *
Chọn
Vietnamese
Korean
Japanese
Chinese
Other
2) Đơn vị, tổ chức/ Affilliation *
Câu trả lời của bạn
3) Chức danh/ Title
Câu trả lời của bạn
4) Tên/ First Name *
Câu trả lời của bạn
5) Họ/ Last Name *
Câu trả lời của bạn
6) E-mail *
Câu trả lời của bạn
7) Telelphone *
Câu trả lời của bạn
8) Fax
Câu trả lời của bạn
9) Thuộc đơn vị xuất bản nào/ Journals and Publishers affiliated
Câu trả lời của bạn
10) Vai trò trong đơn vị xuất bản/ Role in the publishing institution  
Tiếp
Xóa hết câu trả lời
Không bao giờ gửi mật khẩu thông qua Google Biểu mẫu.
Nội dung này không phải do Google tạo ra hay xác nhận. Báo cáo Lạm dụng - Điều khoản Dịch vụ - Chính sách quyền riêng tư
 
 

Liên kết

Image Image Image Image Image Image Image Cơ khí Việt Nam

BẰNG KHEN

PHENMA 2019

PHENMA 2019
PHENMA 2019 Album